• Deklaracja dostępności

    • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 112 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://zss112.edupage.org/ 

     Data publikacji strony internetowej: 4 lutego 2014

     Data ostatniej istotnej aktualizacji w momencie spisania deklaracji zgodności: 12 marca 2021

      

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń niżej wymienionych:

     • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
     • brak kompletu opisów do zdjęć
     • częściowo zastosowano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym:
     • zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci     grafiki,    rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
     • zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
     • wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od    wybranego na stronie języka (3.1.1 A),
     • częściowo można korzystać ze skrótów klawiaturowych
     • wszystkie strony i podstrony w domenie https://zss112.edupage.org/ powinny wyświetlać zamieszczane treści czytelnie zarówno w przeglądarkach przeznaczonych na komputery stacjonarne jak i na urządzenia mobilne typu tablet czy smartfon (responsywność)

     Oświadczenie sporządzono dnia: 08 marca 2021 roku

      

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

      

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest p. Agnieszka Sawicka, adres e-mail: zss112@poczta.onet.pl Kontaktować można się także pod nr tel. 61 828 86 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

      

     Informacje na temat procedury:

      

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien  zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony RPO: https://www.rpo.gov.pl

      

     Dostępność architektoniczna

      

     Szkoła usytuowana jest w dzielnicy Stare Miasto (Piątkowo), przy skrzyżowaniu ulic Hulewiczów i Obornickiej (droga krajowa). Łatwy dojazd od dworca PKP, PKS możliwy jest za pomocą MPK liniami 12 i 14, a następnie autobusem nr 169,185,190,193.Na terenie znajduje się parking.  Budynek SPS nr 112 ma trzy wejścia. Drzwi wejściowe i podjazdy do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szerokość korytarzy na parterze  umożliwia poruszanie się osób na wózku, natomiast brak windy uniemożliwia skorzystanie z pomieszczeń na drugiej kondygnacji. Toalety w budynku nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.