• Procedura organizacji pracy szkoły

    • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu od 1 września 2020 r. na potrzeby zachowania reżimu sanitarnego w związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-COV-2

     Dokument sporządzono  na podstawie:

     1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.),
     2. Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r. poz.59 oraz 2020r. poz. 910 i 1378),
     3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019r.poz.1148),
     4. Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych, i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 ze zm.),
     5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2019r .poz.493 z późn. zm.),
     6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020r.

     1. Cel procedury:

                 Określenie postępowania prewencyjnego  pracowników oraz rodziców/ opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

     2. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury:

                 Dyrektor szkoły, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

     1. Postanowienia ogólne

      

     1. Do szkoły może przychodzić tylko:
     • uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
     • uczeń/ pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji   w warunkach domowych;
     1. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany bez objawów chorobowych przez które rozumie się:
      • podwyższoną temperaturę ciała
      • ból głowy i mięśni
      • ból gardła, kaszel
      • duszności i problemy z oddychaniem
      • brak apetytu.
     2. Wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów  higienicznych  tj. częstego mycia rąk w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
      i korzystaniu z toalety.
     3. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do bieżącej samokontroli swojego stanu zdrowia i informowanie dyrektora o ew. chorobie czy niepokojach sugerujących chorobę zakaźną.
     4. Nie dopuszcza się wchodzenia do przestrzeni wspólnej osób dorosłych doprowadzających dzieci na zajęcia ( rodziców, opiekunów).
     5. Osoby te:
     • muszą być zdrowe,
     • zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i Rodziców,
     • nosić środki ochrony osobistej zakrywające nos i usta,
     • dezynfekować ręce przy użyciu płynu dezynfekującego znajdującego się w korytarzach głównych szkoły.

     7. Dziecko odbiera opiekun z oddziału dziecka lub nauczyciel.

     8.Dla prawidłowej organizacji pracy szkoły należy przyprowadzać dziecko zgodnie z planem zajęć. Przed wejściem do budynku każdemu uczniowi mierzy się temperaturę.

      9. W przypadku pracowników powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować  rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.                                                                    

     1. Higiena i dezynfekcja  

      

     1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych  standardów higienicznych.
     2. Po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po przyjściu  ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety  należy bezzwłocznie myć ręce lub  je zdezynfekować.
     3. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i  nosa podczas kaszlu i kichania ,unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
     4. Nie ma obowiązku noszenia  maseczek przez uczniów .
     5. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania rąk, pomocy dydaktycznych i elementów stałych. Należy przestrzegać zaleceń producenta podczas stosowania środków dezynfekujących.
     6. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.
     7. Z sal, w których przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie umyć, uprać  lub zdezynfekować.
     8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być zdezynfekowane po każdych zajęciach.
     9. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
     10. Należy wietrzyć sale, korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby w trakcie zajęć.
     11. Zespół pomocniczy jest zobowiązany do przeprowadzania codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, krzeseł, regałów, włączników oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
     12. W przypadku skończenia się jakiegokolwiek środka  ochrony osobistej lub płynu

     dezynfekującego pracownik winien zgłosić to bezzwłocznie dyrektorowi szkoły lub sekretarzowi szkoły.

     1. Po wejściu do budynku szkoły - korytarze główne, obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją jest umieszczona w miejscach usytuowania  dozowników.
     2. W korytarzach umieszczone są numery telefonów alarmowych oraz do właściwej stacji epidemiologicznej w Poznaniu.
     3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
     4. Na  terenie szkoły przeprowadzany jest codzienny monitoring prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych.

      

     1. Organizacja pracy szkoły

      

     1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów z kilku oddziałów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku szkolnym czy placu zabaw).
     2. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu ( z uwzględnieniem warunków atmosferycznych).
     3. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, gdy istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.
     4. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są wyposażone w dozowniki z płynem odkażającym.
     5. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej możliwe jest z uwzględnieniem dwudniowego okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów (pomoce dydaktyczne o niskim poziomie zniszczalności).
     6. Zaleca się ograniczenie do minimum organizację wycieczek, spacerów czy wyjść (np. kino, teatr), a także organizowanie festynów i innych wydarzeń w których uczestniczyłoby większe  skupisko ludzi.
     1. Gastronomia
      1. Wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dot. utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy naczyń stołowych, sztućców, sprzętu kuchennego, opakowań produktów z użyciem płynów dezynfekujących.
      2. Śniadania, przygotowywane na zajęciach posiłki, obiady dostarczane przez firmę cateringową   uczniowie spożywać będą w salach lekcyjnych.
      3. Obiady wydawane będą przez osobę do tego wyznaczoną. 

      

     1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia

      

     1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu.
     2. Dziecko znajduje się  pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
     3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała i gdy  wynosi 37,5 stopnia C. lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły i ustalić sposób odebrania dziecka oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z porady medycznej.
     4. Rodzic/opiekun prawny  po telefonicznym powiadomieniu o wystąpieniu
      u dziecka niepokojących objawów jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
     5. Rodzic/ opiekun prawny po odebraniu dziecka ze szkoły z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia  przez lekarza.
     6. Dyrektor informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia .
     7. Dyrektor Informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
      i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
     8. Miejsca w których przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
     9. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury w związku z zaistniałym przypadkiem.
     10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę.

      

     1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

      

      1. Pracownik, który w czasie pracy zauważy u siebie niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, ma trudności w oddychaniu i gorączkę niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, który odsuwa pracownika od pracy do odizolowanego pomieszczenia.
      2. Pracownik kontaktuje się telefonicznie z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia po czym natychmiast informuje dyrektora szkoły o wynikach wstępnej diagnozy.
      3. Obszar w którym poruszał się pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
      4. Pracownicy z objawami wskazującymi na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 nie mogą przychodzić do pracy.
      5. Dyrektor Informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
      6. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury w związku biorące pod uwagę zaistniały przypadek.
      7. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Kwalifikacją  ich stanu zdrowia zostanie podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

      

     1. Potwierdzenie zakażenia SARS_CoV-2 na terenie szkoły.

      

      1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o  zamknięciu szkoły zmianie modelu  kształcenia  lub innych  środkach prewencyjnych.
      2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika / ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.
      3. W przypadku potwierdzenia  zakażenia SARS – CoV-2  dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania  się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorące pod uwagę  zaistniały przypadek.
      4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

      

     1. Postanowienia końcowe

      

     1. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
     2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły-  wariant  A. Wówczas dopuszczalne będą warianty kształcenia B (kształcenie hybrydowe) i wariant  C (kształcenie zdalne).

      

      

                                                                                                              Dyrektor SPS nr112

                                                                                                                  Maria Rosińska